Committee Members
General Chair

Xiaoru Yuan (Peking University)

Program Chairs

Bingfeng Zhou (Peking University)

Nobutaka Shimada (Ritsumeikan University)

Kunihiko kaneko (Kyushu University)

Organizing Committee

Lihan Chen (Peking University)

Hongyan Li (Peking University)

Yizhou Wang (Peking University)

Yan Zhang (Peking University)